Lesson: heb_o_rb_ahana_emzai-vematara_tes-09_avodat-ashem_012 ()