Lesson: heb_o_rb_ahana_hidush-hodesh_tes-09_avodat-ashem_018 ()