Lesson: heb_o_rb_ahana_inyan_itgabrut_etz-haim_avodat-ashem_067 ()