Lesson: heb_o_rb_ahana_inyan-reshimo_etz-haim_avodat-ashem ()