Lesson: heb_o_rb_ahana_ishtokekut_etz-haim_avodat-ashem_114 ()