Lesson: heb_o_rb_ahana_kesef-lishmo_tes-09_avodat-ashem_012 ()