Lesson: heb_o_rb_ahana_leargish-limud_etz-haim_avodat-ashem_089 ()