Lesson: heb_o_rb_ahana_mahi-tfila_tes-09_avodat-ashem_059 ()