Lesson: heb_o_rb_ahana_miashafot-yarim-evion_tes-09_avodat-ashem_018 ()