Lesson: heb_o_rb_ahana_midot-megunot_etz-haim_avodat-ashem_175 ()