Lesson: heb_o_rb_ahana_mi-kal-lekaved_tes-09_avodat-ashem_013 ()