Lesson: heb_o_rb_ahana_pikeah-vetipesh_tes-09_avodat-ashem_059 ()