Lesson: heb_o_rb_ahana_ribui-shemot_tes-09_avodat-ashem_059 ()