Lesson: heb_o_rb_ahana_siba-leastara_tes-09_avodat-ashem_002 ()