Lesson: heb_o_rb_ahana_tfila-shebalev_tes-09_avodat-ashem_018 ()