Lesson: heb_o_rb_ahana_tora-bealpe_tes-09_avodat-ashem_001 ()