Lesson: heb_o_rb_ahana_yerida-kodem-alia_tes-09_avodat-ashem_001 ()