Lesson: heb_o_rb_ahana_zadik-o-rasha_tes-09_avodat-ashem_013 ()