Lesson: heb_o_rb_ahana_zimzumim_etz-haim_avodat-ashem_089 ()