שיעור מתאריך 23-01-2018

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "From Obstructions to Ascents"
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 10, Table of Answers for Topics, item 145
video mp4 audio mp3 pic
4Baal HaSulam, "Introduction to The Book of Zohar", item 50
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "BeShalach", article "And the Lord Walks Before Them by Day", item 43
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1הכנה לשיעור
וידאו mp4 אודיו mp3
2שיעור בנושא "מהפרעות לעליות"
וידאו mp4 אודיו mp3 קטעי מקור mp3 ללא קבוצת מיקוד mp3
3בעל הסולם, תע"ס, חלקי', לוח התשובות לענינים, אות קמ"ה
וידאו mp4 אודיו mp3 pic
4בעל הסולם, "הקדמה לספר הזוהר", אות נ
וידאו mp4 אודיו mp3
5זוהר לעם, פרשת "בשלח", מאמר "וה' הולך לפניהם יומם", פסקה 43
וידאו mp4 אודיו mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Подготовка к уроку
видео mp4 аудио mp3
2Урок на тему "От помех к подъемам"
видео mp4 аудио mp3 источники mp3 без фокус-группы mp3
3Бааль Сулам, Учение Десяти Сфирот, часть 10, Ответы о смысле свойств и действий, пункт 145
видео mp4 аудио mp3 pic
4Бааль Сулам, "Предисловие к Книге Зоар", пункт 50
видео mp4 аудио mp3
5Зоар ла АМ, глава "Бешалах", статья "Творец шел перед ними днем", пункт 43
видео mp4 аудио mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "From Obstructions to Ascents"
video mp4 audio mp3 source mp3
3Baal HaSulam, TES, part 10, Table of Answers for Topics, item 145
video mp4 audio mp3 pic
4Baal HaSulam, "Introduction to The Book of Zohar", item 50
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "BeShalach", article "And the Lord Walks Before Them by Day", item 43

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Vorbereitung zum Unterricht
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "From Obstructions to Ascents"
video mp4 audio mp3 quelle mp3
3Baal HaSulam, TES, Teil 10
video mp4 audio mp3 pic
4Baal HaSulam, "Einführung in den Sohar", punkt 50
video mp4 audio mp3
5Sohar für jeden, Wochenabschnitt "Beschalach", punkt 43

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Preparación para la clase
video mp4 audio mp3
2Lección sobre "De disturbios a ascensos"
video mp4 audio mp3 fuente mp3
3Baal HaSulam, TES, parte 10
video mp4 audio mp3 pic
4Baal HaSulam, "Introducción al Zohar", punto 50
video mp4 audio mp3
5Zohar para todos, capítulo "Beshalaj", artículo "Y el Señor iba al frente de ellos, de día", punto 43
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "From Obstructions to Ascents"
video mp4 audio mp3 source mp3
3Baal HaSulam, TES, part 10, Table of Answers for Topics, item 145
video mp4 audio mp3 pic
4Baal HaSulam, "Introduction to The Book of Zohar", item 50
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "BeShalach", article "And the Lord Walks Before Them by Day", item 43
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation

2Lesson on the topic of "From Obstructions to Ascents"

3Baal HaSulam, TES, part 10, Table of Answers for Topics, item 145
pic
4Baal HaSulam, "Introduction to The Book of Zohar", item 50

5Zohar for everyone, chapter "BeShalach", article "And the Lord Walks Before Them by Day", item 43
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation

2Lesson on the topic of "From Obstructions to Ascents"
video mp4 audio mp3 source mp3
3Baal HaSulam, TES, part 10, Table of Answers for Topics, item 145
video mp4 audio mp3 pic
4Baal HaSulam, "Introduction to The Book of Zohar", item 50
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "BeShalach", article "And the Lord Walks Before Them by Day", item 43
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "From Obstructions to Ascents"
video mp4 audio mp3 source mp3
3Baal HaSulam, TES, part 10, Table of Answers for Topics, item 145
video mp4 audio mp3 pic
4Baal HaSulam, "Introduction to The Book of Zohar", item 50
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "BeShalach", article "And the Lord Walks Before Them by Day", item 43
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "From Obstructions to Ascents"
video mp4 audio mp3 source mp3
3Baal HaSulam, TES, part 10, Table of Answers for Topics, item 145
video mp4 audio mp3 pic
4Baal HaSulam, "Introduction to The Book of Zohar", item 50
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "BeShalach", article "And the Lord Walks Before Them by Day", item 43

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "From Obstructions to Ascents"
video mp4 audio mp3 source mp3
3Baal HaSulam, TES, part 10, Table of Answers for Topics, item 145
video mp4 audio mp3 pic
4Baal HaSulam, "Introduction to The Book of Zohar", item 50
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "BeShalach", article "And the Lord Walks Before Them by Day", item 43

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "From Obstructions to Ascents"
video mp4 audio mp3 source mp3
3Baal HaSulam, TES, part 10, Table of Answers for Topics, item 145
video mp4 audio mp3 pic
4Baal HaSulam, "Introduction to The Book of Zohar", item 50
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "BeShalach", article "And the Lord Walks Before Them by Day", item 43

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "From Obstructions to Ascents"
video mp4 audio mp3 source mp3
3Baal HaSulam, TES, part 10, Table of Answers for Topics, item 145
video mp4 audio mp3 pic
4Baal HaSulam, "Introduction to The Book of Zohar", item 50
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "BeShalach", article "And the Lord Walks Before Them by Day", item 43

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "From Obstructions to Ascents"
video mp4 audio mp3 source mp3
3Baal HaSulam, TES, part 10, Table of Answers for Topics, item 145
video mp4 audio mp3 pic
4Baal HaSulam, "Introduction to The Book of Zohar", item 50
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "BeShalach", article "And the Lord Walks Before Them by Day", item 43
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 ses mp3
2Lesson on the topic of "From Obstructions to Ascents"
video mp4 ses mp3 kaynak mp3
3Baal HaSulam, TES, Kısım 10
video mp4 ses mp3 pic
4Baal HaSulam, "Kabala Bilgeliğine Giriş", madde 50
video mp4 ses mp3
5Halk için Zohar, Yorum "BeŞalakh", madde 43
video mp4 ses mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Підготовка до уроку
відео mp4 аудіо mp3
2Урок на тему "Від перешкод до підйомів"
відео mp4 аудіо mp3 джерело mp3
3Бааль Сулам, Вчення Десяти Сфірот, частина 10, Відповіді про сенс властивостей і дій, пункт 145
відео mp4 аудіо mp3 pic
4Бааль Сулам, "Передмова до Книги Зоар", пункт 50
відео mp4 аудіо mp3
5Зоар для всіх, розділ "Бешалах", стаття "А Творець йшов перед ними вдень", пункт 43
відео mp4 аудіо mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "From Obstructions to Ascents"
video mp4 audio mp3 source mp3
3Baal HaSulam, TES, part 10, Table of Answers for Topics, item 145
video mp4 audio mp3 pic
4Baal HaSulam, "Introduction to The Book of Zohar", item 50
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "BeShalach", article "And the Lord Walks Before Them by Day", item 43
video mp4 audio mp3

חומרים חדשים מ-2018-01-23

שם הקובץאורך
71671 הכנה לשיעור00:11:21
71675 בעל הסולם, "הקדמה לספר הזוהר", אות נ00:45:24
71674 בעל הסולם, תע"ס, חלקי', לוח התשובות לענינים, אות קמ"ה00:32:06
71673 שיעור בנושא "מהפרעות לעליות"01:29:10
71679 תוכנית טלוויזיה "חיים חדשים" מס' 95200:27:36
71680 תוכנית טלוויזיה "חיים חדשים" מס' 95300:27:39
71681 זוהר לעם, פרשת "בשלח", מאמר "וה' הולך לפניהם יומם", פסקה 4300:58:31
71660 הכנה לשיעור00:10:42
71661 שיעור בנושא "מהפרעות לעליות"01:03:06
71664 בעל הסולם, "הקדמה לספר הזוהר", אות מו00:40:24
71662 בעל הסולם, תע"ס, חלקי', לוח התשובות לענינים, אות קל"ה00:57:30
71672 הבלוג של רב ד"ר מיכאל לייטמן – גרסת אודיו00:40:20
71670 זוהר לעם, פרשת "בא", מאמר "התפילין", פסקה 23100:57:29
71648 הכנה לשיעור00:13:14
71655 תוכנית טלוויזיה "חיים חדשים" מס' 95100:27:49
71656 וובינר עם הרב ד״ר מיכאל לייטמן "בואו נדבר על הבורא"01:00:35
71659 ישיבת החברים העולמית00:50:19
71663 הבלוג של רב ד"ר מיכאל לייטמן – גרסת אודיו00:09:30
71649 שיעור בנושא "מהפרעות לעליות"02:04:06
71650 בעל הסולם, "הקדמה לספר הזוהר", אות מד00:37:21
71654 תוכנית טלוויזיה "חיים חדשים" מס' 95000:27:35
71658 הבלוג של רב ד"ר מיכאל לייטמן – גרסת אודיו00:06:09
71635 הכנה לשיעור00:13:20
71637 שיעור בנושא "מהפרעות לעליות"02:00:42
71638 בעל הסולם, "הקדמה לספר הזוהר", אות ל"א00:39:44
71639 זוהר לעם, פרשת "בא", מאמר "שֶׂה לבית אבות", פסקה 16001:37:27
71640 הכנה לשיעור00:11:49
71642 שיעור בנושא "עשיריה"01:02:22
71647 הבלוג של רב ד"ר מיכאל לייטמן – גרסת אודיו00:07:40
71643 שיעור 1 בנושא "מהפרעות לעליות"00:11:41